رابطـۀ تبلیغات اخـلاقی با رفتار مصرف کنندگان

رابطـۀ تبلیغات اخـلاقی با رفتار مصرف کنندگان
مقـدمـه
توجه به تعهـدکاري و وجدان حرفه اي در امر تبلیغات محصولات گوناگون مـی توانـد رضایت و سلامت مصرف کننده را به همراه داشته باشد.تبلیغات به طورکلی ارتباطی است که مقصود از آن اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه درباره کالاهـا وخـدمات و چگـونگی اسـتفاده ازآنها، تهیه ی کالاها و خدمات مورد تبلیغ و ترغیب مخاطبـان بـه خریداري و مصرف کالاها و خدمات مزبور می باشد.
اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که نه تنها اصل کسب و کار، بلکـه زیر مجموعه ی بزرگی چون«آگهی های بازرگـانی» نیـز بـا اصـول اخلاقی مورد قبول جامعه هماهنگ باشد. تبلیغـات مـی توانـد اثرهاي متنوعی را روي افکار، نگرش ها، احـساسات و رفتارهـاي بشر داشته باشد.
تبلیغـات ؟؟؟
تبلیغات یک تکنیک کارآمد و موثر برای ترویج کالا، خدمات و ایده‌ها است. این یک شکل و روشی از ارتباطات غیرشخصی است که در آن اطلاعات کسب‌ وکار برای مشتریان بالقوه در دسترس قرار می‌گیرد.
آگهی تا حد زیادی مکمل فروش محصولات، خدمات و ایده‌ها است. جالب‌ترین بخش یک تبلیغ این است که اطلاعات واقعی را با جذبه عاطفی هیجان انگیز همراه می‌کند. از این رو، بدون یک تبلیغ مناسب ، هیچ تجارتی نمی‌تواند موفق باشد .
انواع تبلیغات براساس کانال های ارتباطی (بستر تعامل با مخاطب)
تبلیغات چاپی، تبلیغات رسانه ای، تبلیغات محیطی
تبلیغات دیجیتالی، تبلیغات تلفنی
اهداف تبلیغات:
ایده اساسی در تبلیغات افزایش کسب‌وکار با فروش کالا یا خدمات است.علاوه بر این، اهداف دیگری از تبلیغات وجود دارد که قابل‌توجه است .
– برای ترویج محصولات تازه وارد شده در میان مشتریان بالقوه.
– برای ترویج برنامه فروش شخصی.
– برای ایجاد آگاهی در مدت‌زمان کوتاهی بین حداکثر افراد در مورد کسب‌وکار خود.
– برای ورود به بازار و ایجاد گروه جدید از مشتریان.
– برای بالا بردن حسن نیت و ایجاد اعتبار در میان مشتریان با وعده ارائه کیفیت بهتر محصولات و خدمات.
تفاوت بازاریابی و تبلیغات:
تبلیغات فقط یکی از اجزا و زیر مجموعه ¬های بازاریابی است؛ روابط عمومی، برنامه ریزی رسانه، قیمت گذاری محصول، توزیع، استراتژی فروش، حمایت از مشتریان، تحقیق بازار، تعاملات اجتماعی و استراتژی های بازاریابی بخش های دیگر تلاش های جامع بازاریابی هستند.
تبلیغات نیز یک برش از این کیک بوده و نقش مهمی در موفقیت شما دارد، ولی برای دست یابی به بیشترین بازدهی هماهنگی کافی بین آن و سایر بخش های بازاریابی لازم است. فرآیند بازاریابی نیازمند صرف زمان و هزینه بوده و میزان بازدهی آن در بلند مدت قابل اندازه گیری است.
اخلاق یعنی چه؟
اخلاق یعنی رعایت اصول معنوي و ارزش هایی که بر رفتار شـخص یـا گروه حاکم است، مبنی براینکه درست چیست و نادرسـت کـدام است؟ ارزش هاي اخلاقی معیارهایی هستند مبنی بر اینکه از نظر رفتار و تصمیم گیري چه چیزخوب یا بد اسـت؟ بـه طـورکلی، واژة اخلاق با معیارهاي مربوط به درست و غلـط بـودن رفتارهـا سرو کار دارد.
موضوعاتی همچون: انصاف، تصمیم گیري در خصوص اینکه چه چیزي درست است یا غلط و مشخص نمودن عملیات و مقرراتی که رفتار مسؤولانه بـین افـراد و گـروه هـا را تأیید می کنـد، در حـوزة اخلاقیـات قـرار دارنـد. اخلاقیـات، فعالیت بررسی معیارهاي معنـوي و وجـدانی یـک فـرد یـا یـک جامعه اسـت. بـدون اخلاقیـات، کـنش مـا در زنـدگی بی معنی و بدون هدف خواهد بود.
انواع ارزش های اخلاقی در تبلیغات

جمع بندی
تبلیغات تجاري، علمی است پویا که با تغییر و تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي هر روز شکل تازهاي به خود مـی گیـرد. بـالارفتن سطح آگاهی اجتماعی، رشد فکري و تغییر سلیقه مـردم از یک طرف و رشد سطح درآمد و افـزایش جمعیـت و تمایـل بـه مصرف و بهتر زیستن از طرف دیگر مـسألۀ تبلیـغ را بـه شـدت تحت تأثیر قرار داده است.
می توان یکـی از عوامـل موفقیـت در تبلیغات را رعایت اصول اخلاقی در آن دانست. موفقیـت در هـر حرفه اي مستلزم بکارگیري مدیریت اخـلاق در آن حرفـه اسـت.
اخلاق حرفه اي از اعتماد آفرینی شروع می شود و همـین اعتمـاد باعث می شود که مسئولیت اخلاقی در سطح وسیعی مانع بوجود آمدن مسئولیت حقوقی و کیفري شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.